انیمیشن تبلیغاتی 1399

انیمیشن تبلیغاتی چیست؟ انیمیشن یا پویا نمایی نمایش تند و پیوسته تصاویری هنری یا مدل های واقعی برای ایجاد توهم حرکت است. حرکت روان تصاویر در انیمیشن تبلیغاتی ناشی از خطای دید به دلیل پدیده ماندگاری تصاویر می باشد. به بیانی ساده تر انیمیشن به معنی نشان دادن تصاویر مختلف با اشکال گوناگون که وابسته […]